Mrs. Godoy

Phone:

Email:

Degrees and Certifications:

Mrs. Godoy

Room 16

bgodoy@dinuba.k12.ca.us

Brandi Godoy

1st Grade

559-595-7260 Ext. 6016